Hôm nay bắt đầu mùa đông theo lịch,

Nhưng mùa đông thiên nhiên đã cả tháng trời.

Còn mùa đông số phận bao con người

Thì kéo dài đã nhiều thập kỷ.

Khi mùa đông thiên nhiên gây phiền hà, người ta làm ầm ỹ,

Nhưng mùa đông số phận con người cứ lặng lẽ trôi đi....

 

Hoàng Hải Hồ

21/12/2016

 

 


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved