CHẠM RỒI THÁNG GIÊNG
 
Và rồi cũng chạm tháng giêng
Một năm đong đếm chung riêng hai mình
Mâm cơm, cúc áo tội tình 
Nhập nhằng sáng tối bóng- hình gần- xa
Cũng đành chung lối đi qua
Cũng đành riêng những thiết tha dại thừa 
Ồ... hay cạn cợt cũng vừa 
Mùa trôi ngày cạn còn thừa dại ta ! 
 
               Phương Loan 
 

Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved