Chi chi chành chành

 

Thôn đông mỏ quạ rậm rì

ủ ê chẳng đặng bỏ đi không đành

tóm con chi chi chành chành

đem về lột xác cái đanh rầu rầu.

Hạn là tháng hạn mưa ngâu

đành hanh bổ củi xỏ xâu thằn lằn

xương xa mát lạnh tiền căn

ngày nhằn hột lựu đêm nhằn hột le.

Bước qua nấm cỏ sè sè

vén quần tận bẹn măng hoe hoe vàng

cũng đòi học thói làm sang

bán thân từ độ hai hàng râu ria.

Nhớ làm chi chỉ trật trìa

kêu nhiêu cũng chỉ chầu rìa mà thôi

hôm nao theo nước về xuôi

la vang một tiếng lạnh đồi không hư.

 

Trịnh Y Thư

 


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved