Thuở nhỏ thèm trèo lên tới ngọn

Bắt bóng trăng xanh ngủ trốn ngày

Bây giờ đủ sức thì thôi đã

Bên trời xa cách mấy vùng mây

 

Võ chân Cửu