N i ệ m K h ú c T h á n g T ư

 

Tháng tư
ta mất nửa đời
Chia em cơn khát vọng lời
nguyện ca

Tháng tư
nẻo cũ còn xa
Biển xanh nhạt sóng
lòng tha phương người

Tháng tư
vỡ một tiếng cười
Reo trên suối nắng
ngọt lời vong xưa

Tháng tư
khuất bóng cơn mưa
Rơi từ mộ huyệt
tiễn đưa phận Kiều

Tháng tư
khuyết một cung chiều
Môi tìm môi
nụ xuân tiều tụy xuân

Tháng tư
đứng lại bâng khuâng
Tìm trong sỏi đá
rưng rưng cuộc người

Tháng tư
đỏ một góc trời
Lên men thối rữa một thời tháng tư

 

TRẦN ĐỨC LẬP
01-04-19


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved