SINH NHẬT TÔI

 

Hôm nay tôi thấy tôi vừa

Khởi đầu chặng cuối của mùa yêu đương

Một đời thương, một đời vương

Băng sương cũng lắm, trầm hương cũng nhiều

Hỏi lòng: lòng còn tin yêu?

Lòng thưa: lòng vẫn sớm chiều sắt son

Hôm nay tôi thấy tôi còn

Ôm trăng mười tám vào hồn cao niên

Vẫn xuân dẫu tuổi xuân chìm

Vẫn trăn trở một nỗi niềm không tên

Hôm nay tôi thấy tôi hiền

Chẻ ưu làm củi, ươm phiền làm rơm

Đốt lên hơ ấm tâm hồn

Bao phen ủng lạnh nỗi buồn bao la

Hôm nay tôi thấy tôi là ...

Tôi là ... bóng nắng của tà dương tôi

      

Trang Châu


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved