Nhìn đàn
cò trắng dần xa
Thấy ta trần trụi
chẳng là lụa chi
Muốn nghe
tiếng hót họa mi
Lại văng vẳng tiếng
chim ri gợi sầu
Lắt lay
ngọn gió bờ lau
Đục trầm
con cuốc gọi nhau về chiều
Nắng vàng
vàng lắm hắt hiu
Mong manh
cánh lá rơi dìu dặt rơi
Mai về
tóc ngã mây trời
Xin em
ánh mắt môi cười cuối thu...
 
 
TRẦN ĐỨC LẬP

Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved